Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden

   Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen Tovinal bv , Berlarij 26-28, 2500 Lier Tel: 015/22.60.02 Fax: 015/22.60.03 info@boozeplace.be, www.boozeplace.be , handel drijvend onder de benaming Boozeplace - Wine Boutique (hierna: BOOZEPlace) en de Klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

  2. DEFINITIES EN ALGEMENE PRINCIPES

   1. Kennisgevingen: partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving middels e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming en realisatie van de opdracht. Voor opzeg, opschorting en annulatie zijn partijen akkoord dat deze wordt bevestigd in een aangetekend schrijven gelet op hun cruciaal karakter. Partijen geven bij de aanvang van de handelsrelatie hun coördinaten op en elke kennisgeving wordt geacht op basis hiervan afdoende te gebeuren. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.

   2. Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen BOOZEPlace  en de klant, waaronder een bestelling bevestigd door BOOZEPlace.

        i.    Partijen erkennen uitdrukkelijk en wederzijds dat de overeenkomsten enkel bindend kunnen zijn aangegaan mits dit gebeurd door het bevoegde bestuur en of management, met dien verstande dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft een door een onbevoegd persoon aangegane engagement te bekrachtigen.de communicatie dient ook noodzakelijk te gebeuren via specifiek email adres

   3. Offerte: Iedere door BOOZEPlace mondelinge/schriftelijke aan de Klant gedane opgave van een prestatie, prijzen en/of termijnen.

   4. Klant : Iedere natuurlijke of rechtspersoon dewelke bij BOOZEPlace goederen of diensten afneemt.

   5. Partijen: Klant en BOOZEPlace

  3. Tegenstelbaarheid

   1. De Klant heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de handelsrelatie ontvangen minstens op digitale wijze, hij erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze Algemene Vooraarden uiterlijk bij de aanvang van de relatie(s) tussen BOOZEPlace en de Klant, de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.

   2. Door het enkele feit van de bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van zijn voorwaarden (in welke vorm dan ook, weze het standaardovereenkomsten, inkoopvoorwaarden, …). De levering of uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.

   3. Elke afwijking op deze regel moet uitdrukkelijk schriftelijk door BOOZEPlace bevestigd worden. Deze schriftelijke afwijkingen zijn dan nog slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

  4. Wijzigingen in de bestellingen /retours

   1. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de levering en/of de installatie zoals omschreven in de offerte en/of bestelbon moet het voorwerp uitmaken van een geschreven verzoek van de Klant, bij gebreke waaraan, er steeds en onherroepelijk van zal worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd.

   2. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van een partij inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/opdracht, zal in hoofde van de andere partij onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van deze mededeling of bevestiging.

   3. Een eventuele en evidente materiële vergissing of rekenfout (waarvan ook duidelijk is hoe de prijs wordt gevormd en tot stand komt ) ongeacht in het voor- of nadeel van betrokken partijen kan rechtgezet worden zonder dat de uitvoering van de bestelling in het gedrang komt.

   4. Boozeplace is bereid om goederen in retours te nemen mits deze in perfecte staat zijn en in originele verpakking. Retour is gratis indien het gepaard gaat met een bestelling en levering. Bij gebreke hieraan zal een forfait worden aangerekend ten bedrage van # voor de transportkost.

  5. Bestelling, overeenkomst en levering

   1. Technische informatie

    1. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens (onder meer documentatie, algemene bedrijfsinformatie, ...) gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van het bedrijf.

   2. Offertes
    1. De offertes van BOOZEPlace zijn geldig gedurende een periode van 14  kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.  BOOZEPlace is enkel gehouden door deze offertes indien de aanvaarding door de Klant binnen voormelde termijn BOOZEPlace schriftelijk bereikt. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door  BOOZEPlace schriftelijk zijn aanvaard. De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk.
    2. De offertes/bestellingen verbinden BOOZEPlace enkel na schriftelijke goedkeuring van het daartoe bevoegde bestuursorgaan. Voor elke verkoop afgesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers, reizigers, agenten enz. …behoudt BOOZEPlace zich het recht binnen de 48 uur een bestelling te weigeren, zonder dat de klant hiervoor enige schadeloosstelling kan eisen, mits dit onmiddellijk gebeurt.

    3. De offertes gelden slechts voor de diensten/prestaties/goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende dienst/prestatie/goed die/dat noodzakelijk zou blijken voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

   3. De overeenkomst
    1. Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van het door de Klant gedane aanbod door het bevoegde orgaan van BOOZEPlace. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop  BOOZEPlace haar orderbevestiging verzendt.

    2. De door BOOZEPlace verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Klant wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven (7) dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan BOOZEPlace te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. Als datum van bevestiging van de order geldt de datum waarop BOOZEPlace  de orderbevestiging heeft verzonden. Aan kennelijke verschrijvingen/schrijffouten in de offerte, dan wel in de overeenkomst, kan BOOZEPlace niet gehouden worden. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

   4. Levering- en uitvoeringstermijn

    1. BOOZEPlace zal naar best vermogen zo snel mogelijk leveren en voert daartoe ook een optimaal voorraadbeheer en onderhoudt uitstekende contacten met haar leveranciers. De uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor BOOZEPlace, tenzij andersluidend, uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen.

    2. BOOZEPlace is in ieder geval niet meer aan de afgesproken termijnen gebonden:

     • bij elke tekortkoming van welke aard ook vanwege de Klant
     • ingeval van overmacht of vreemde oorzaak bij BOOZEPlace: o.a. machinebreuk, gebrek aan grondstoffen, niet-levering van onze leveranciers, bij brand, ongevallen, stakingen, Corona en of andere pandemieën, enz...

     • door toedoen van derden of andere aannemersBOOZEPlace ….
     • wijzigingen, meerwerken, aanpassingen, …

    3. De opgegeven uitvoeringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door BOOZEPlace van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht én na betaling van het (eerste) voorschot/ de prijs

    4. Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in de toepassing van overmacht in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst lastens  BOOZEPlace of vernietiging.

   5. Uitvoering van de werkzaamheden

    1. De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer en deze van onze eigen en leveranciers
    2. De Klant is verplicht om de door BOOZEPlace geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen/af te halen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. BOOZEPlace levert de bestelde goederen  tot in het gebouw van de Klant op de gelijkvloerse verdieping.

  6. Eigendom en risico

   1. EIgendomsoverdracht

    1. In afwijking van het gemeen recht, blijven de door BOOZEPlace afgeleverde en/of te leveren goederen eigendom van BOOZEPlace  totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de door BOOZEPlace aan de klant krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst verrichte en/of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, aan BOOZEPlace  heeft voldaan. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan BOOZEPlace  verschuldigd is, heeft voldaan met betrekking tot de door BOOZEPlace verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, zulks onverminderd door derden verkregen rechten. Naar keuze van BOOZEPlace wordt daar soms een consignatie overeenkomst over gesloten.

   2. Risico overgang

    1. Dadelijk nadat de goederen of een van de onderdelen ervan, als geleverd gelden in de zin van huidige overeenkomst, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade dewelke aan of door deze goederen voor de klant of voor derden mocht ontstaan.  de Klant zal er naar best vermogen zorg voor dragen dat deze goederen optimaal veilig en in goede omstandigheden worden gestockeerd en bewaard.

   3. Vervreemdingsverbod

    1. Tot het ogenblik dat de eigendom van de geleverde goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.

    2. Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal BOOZEPlace onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt. De klant stelt desgevallend BOOZEPlace in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt BOOZEPlace op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan. Het terughalen, uitbreken/demontage van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd.

   4. Tegenwerpelijkheid en volgrecht

    1. Het eigendomsvoorbehoud zal gelden tussen partijen en tegenwerpelijk zijn aan elke derde vanaf de levering van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat, zonder dat aan enige publiciteitsvereiste in hoofde van BOOZEPlace  dient te worden voldaan.

    2. De door BOOZEPlace  geleverde goederen zullen bij de klant, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, apart worden opgeslagen en derhalve gescheiden worden gehouden van alle andere goederen, toebehorend aan of gehouden door de klant.  De klant is verplicht de goederen deugdelijk geïndividualiseerd te bewaren zodat de eigendomsrechten van BOOZEPlace  kunnen worden vastgesteld. Mocht de klant ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde goederen reeds gemonteerd, vermengd, verwerkt, geïncorporeerd hebben, dan bezwaart het eigendomsvoorbehoud dit nieuw tot stand gekomen goed zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Hiervan Klant doet al het nodige of geeft  BOOZEPlace machtiging om op eerste verzoek van BOOZEPlace de goederen te demonteren en aan  BOOZEPlace te retourneren. De installatiekosten zullen voor rekening zijn van de klant, evenals eventuele schade die alsdan optreedt of heeft opgetreden.

   5. Zorgplicht
    1. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van  - doch niet uitsluitend - elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal), met dien verstande dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden. De klant zal op eenvoudig verzoek van BOOZEPlace de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van BOOZEPlace die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen.

    2. Het is de klant niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbende op de hierboven bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen.

    3. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. De klant is gehouden terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van BOOZEPlace  in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan BOOZEPlace te betalen.

    4. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om BOOZEPlace die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

    5. Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door BOOZEPlace bij de klant in rekening gebracht en zijn door de klant verschuldigd.

    6. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald.

  7. Prijs en betaling

   1. Prijsbepaling
    1. De prijs is deze welke voorkomt in de bestelbon bij voorrang op de offerte. Prijscalculaties zijn louter indicatief en niet bindend.

    2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen/taksen van overheidswege, verpakking, transport, verzending, stockering, die ten laste zijn van de Klant. BOOZEPlace kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor meerkosten verbonden aan levering in specifieke omstandigheden, zoals levering op verdiepen en/of in stedelijke omgeving e.a. niet voorziene omstandigheden eigen aan de plaats van levering.

    3. Behoudens andersluidend beding omvatten de opgegeven prijzen nooit het transport en de levering van goederen bij de Klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De prijzen gelden vanaf het vertrek uit het depot van BOOZEPlace en worden berekend aan XBOOZEPlace EUR/km. Wachttijden voor het laden en lossen worden aangerekend aan XX BOOZEPlaceEUR per uur. Elk begonnen uur wordt als één volledig uur aangerekend.

   2. Modaliteiten
    1. Behoudens andersluidend beding in afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zal de facturatie als volgt gebeuren:

     1. BOOZEPlace

   3. Betalingsvoorwaarden
    1. De facturen van BOOZEPlace zijn betaalbaar binnen 10BOOZEPlace werkdagen na factuurdatum in euro’s (€). Het recht van de Klant om het factuurbedrag te verrekenen met eventuele vorderingen op BOOZEPlace wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

    2. De datum van verzending van de factuur wordt – behoudens tegenbewijs door de Klant - vermoed de factuurdatum plus twee werkdagen te zijn.

    3. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan de wettelijke interestvoet voor particulieren en een interest van 10% op jaarbasis voor professionele klanten en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €125,00.

    4. Deze forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten dekken in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies om de door de Klant verschuldigde bedragen te innen, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van 6 WBBH. Iedere laattijdige betaling wordt tevens verhoogd met een administratieve forfaitaire kost a rato van €125,00.

    5. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de Klant van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

    6. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7BOOZEPlace kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

   4. Schorsing wegens betalingsachterstand
    1. BOOZEPlace heeft het recht om in de loop van de uitvoering van een levering deze leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar zijn keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant.

  8. Gebreken en garanties

   1. Gebreken
    1. De Klant inspecteert de geleverde goederen direct na de levering/uitvoering der werken. De Klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van de geleverde goederen. Indien de Klant bij deze inspectie/controle gebreken en/of beschadigingen en/of uitval vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na de levering, gedetailleerd en per mail en aangetekend schrijven aan BOOZEPlace mét bijhorende foto’s , bij gebreke waaraan de Klant geacht wordt het geleverde/uitgevoerde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen zodat ieder recht van de Klant op beroep op non-conformiteit van het geleverde/uitgevoerde vervalt.

    2. Eventuele zichtbare gebreken dienen op deze leverbon te worden vermeld, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen per mail en aangetekend schrijven aan BOOZEPlace te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven alsook te voorzien van gepast en duidelijk beeldmateriaal. Het gebruik van de geleverde goederen, na voorlopige oplevering, door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan alsook de overgang van het risico op de Klant.
    3. De betaling, zelfs gedeeltelijk van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de Klant de geplaatste constructie in gebruik heeft genomen en stilzwijgend de conformiteit aanvaardt, behoudens tegenbewijs.

    4. Wanneer het geleverde/uitgevoerde in gebruik wordt genomen door De Klant – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de Klant, in zijn totaliteit. BOOZEPlace is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken in de uitgevoerde werken.

    5. Gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de Klant binnen BOOZEPlace werkdagen na constatering van de gebreken, doch in elk geval uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering/volledige uitvoering, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan BOOZEPlace ter kennis worden gebracht.

    6. Bij (zichtbare en/of verborgen) gebreken dient de Klant binnen de BOOZEPlace dagen het nodige doen teneinde het gebrek tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijn, kosten hiervan zijn lastens de Klant. BOOZEPlace engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits:

     • Hij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt. 
     • Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige, dewelke minnelijk in onderling overleg wordt aangesteld. BOOZEPlace houdt zich het recht voor zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige eenzijdig gekozen door de Klant.

    7. De Klant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.

    8. Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van uitvoering van de werken.

   2. Garanties
    1. BOOZEPlace waarborgt de kwaliteit van de geleverde goederen onder dezelfde voorwaarden zoals de oorspronkelijke fabrikant en zijn tussenkomst strekt nimmer verder dan die laatste.

    2. Zo er geen specifieke voorwaarden werden bepaald zijn de wettelijke garantieregels van toepassing

    3. De koper zal niet op de garantie kunnen beroepen indien het gebrek het gevolg is van een manipulatiefout of foutief onderhoud.

    4. De garantie zal niet gelden in o.a. volgende niet limitatieve gevallen:

     • Indien een derde partij, die niet rechtmatig door BOOZEPlace werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;

     • in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;

     • in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is;

     • voor wat betreft de wettelijke garantie voor consumenten/particulieren: in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

  9. Aansprakelijkheid en exoneratie

   1. Algemeen
    1. De Klant erkent dat de door BOOZEPlace in dit artikel opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.

    2. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag te schorsen of uit te stellen indien hij weigert hoger vermelde minnelijke procedure te respecteren en te doorlopen. In voorkomend geval van gebrek aan medewerking zal  BOOZEPlace dan ook een provisionele veroordeling kunnen vragen tot de hoofdsom van de uitstaande bedragen boven op de provisionering van de gerechtsdeskundige.

   2. Aansprakelijkheid Klant jegens BOOZEPlace

    1. Indien De Klant jegens BOOZEPlace één of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is de Klant steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens BOOZEPlace gehouden haar alle schade te vergoeden die BOOZEPlace dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van BOOZEPlace om jegens De Klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

    2. De Klant is jegens BOOZEPlace  aansprakelijk voor alle Directe en/of Indirecte Schade berokkend aan (personeel van) BOOZEPlace of aan anderen dan Partijen, eigendommen van (personeel van) BOOZEPlace of van anderen dan Partijen, welke directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt is door (personeel van) de Klant, door de Klant ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of Indirecte Schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van de Klant.

   3. Aansprakelijkheid van BOOZEPlace jegens de klant
    1. BOOZEPlace is aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan BOOZEPlace toe te rekenen zware fout of opzet. Komt niet voor vergoeding in aanmerking:

     • bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

     • opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

    2. BOOZEPlace kan hoe dan ook slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, zoals de gederfde winst van de cliënt of enige betwisting uitgaande van een derde.

    3. BOOZEPlace is verantwoordelijkheid voor zijn uitgevoerde werken. Niettemin is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de (nog openstaande) facturen van de door het gebrek aangetaste goederen, ongeacht het bedrag van de schade door de Klant ondergaan.

    4. Behoudens in geval van toe te rekenen zware fout of opzet in hoofde van BOOZEPlace ziet de Klant af van elk verhaal ten overstaan van BOOZEPlace voor alle schade, niets uitgezonderd, welke zou kunnen ontstaan door brand, vuur rook, ontploffing en water of elke andere oorzaak ook. De Klant verbindt er zich toe, voor de aanvang van de werken, zijn verzekeraars van deze afstand van verhaal op de hoogte te brengen, mocht dit niet gebeuren dan is enkel de Klant daarvoor verantwoordelijk en zal hij daarvan de gevolgen dienen te dragen.

   4. Overmacht
    1. BOOZEPlace is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van zijn verplichtingen redelijkerwijze onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar (de aannemer) BOOZEPlace redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, ziekte onder personeel in dienst van BOOZEPlace of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van (de aannemer) BOOZEPlace, zijn onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemieën, pandemieën enz.

  10. Schorsing, opzegging en ontbinding

   1. Schorsing, annulatie en/of vestiging waarborg
    1. BOOZEPlace behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst/de levering te schorsen, de aanneming te annuleren en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere (al dan niet persoonlijke) zekerheid te eisen tot beloop van het bedrag van de leveringen wanneer het vertrouwen van  BOOZEPlace in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door betalingsachterstanden dan wel door daden van gerechtelijke uitvoering (beslag of andere) tegen de Klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

    2. Deze kennisgeving dient te gebeuren per mail en dient gevolgd te worden door een aangetekend schrijven met omstandige opgaaf van de exacte redenen die hieraan ten grondslag liggen.

    3. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.

   2. Ontbinding
    1. Wanneer de klant haar prestaties conform deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft de verkoper de mogelijkheid om de overeenkomst te doen ontbinden conform artikel 1184 BW wegens wanprestatie van de Klant.

    2. De verkoper kan tevens, onverminderd de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zijn recht om een schadevergoeding te eisen, de ontbinding van het contract eisen in de volgende gevallen: als de Klant een geprotesteerd handelspapier aanbiedt als betaling, in geval van het overlijden van de Klant, in geval van een verklaring van onvermogen betreffende de Klant of in geval van in vereffening stelling, klaarblijkelijke insolvabiliteit, faillissement of opening van een gerechtelijke reorganisatie van de Klant, alsook opschorting van betaling door de Klant of beslag op de goederen van de Aannemer. Deze ontbinding kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zal recht geven op, naast de terugname van het materiaal dat de Verkoper zou geleverd hebben, de betaling van een schadevergoeding gelijk aan zijn gederfde winst en andere gemaakte kosten, in voorkomend geval te verminderen met de reeds betaalde bedragen door de Klant.

    3. De ontbinding van het contract, voor om het even welke reden, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:

     • de onmiddellijke teruggave, op kosten van de Klant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de Klant de Verkoper de mogelijkheid verzekert en de Verkoper machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;

     • de verplichting van de Klant om de Verkoper te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door de Verkoper geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.

  11. Zekerheiden en pand

   1. Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan BOOZEPlace verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van (de Aannemer) BOOZEPlace  in pand:

    • Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens BOOZEPlace

     Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent BOOZEPlace uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

    • Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoeld worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de opdrachtgever, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

   2. Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd. De klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van BOOZEPlace  in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

   3. BOOZEPlace  is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

   4. Op eerste verzoek van BOOZEPlace  deelt de Klant alle nuttige informatie mee die BOOZEPlace  in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).

   5. BOOZEPlace  zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.

   6. Indien De Klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van BOOZEPlace alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Klant, onverminderd het recht van BOOZEPlace op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro.

   7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan BOOZEPlace om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door (de Aannemer) BOOZEPlace, de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

  12. Nietigheid

   1. De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard

  13. Geschillenregeling

   1. De Klant verbindt er zich toe in geen geval negatieve commentaar te geven ten aanzien van derden betreffende een bepaling of de uitvoering van deze overeenkomst via het internet, forums, of welk ander medium ook, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Er is een forfaitaire vergoeding ten belope van 1.000 euroBOOZEPlace verschuldigd per inbreuk (per commentaar en/of per site), naast de door (de Aannemer)BOOZEPlace geleden schade.

   2. Alle overeenkomsten tussen (de Aannemer) BOOZEPlace de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht

   3. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten

   4. Naar keuze van (de Aannemer) BOOZEPlace worden geschillen gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, BOOZEPlace dan wel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, en dit voor wat betreft professionele klanten. Voor particuliere klanten zullen geschillen voor de rechtbank worden gebracht van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waarover de verbintenis loopt, zijnde het leverings- en/of plaatsingsadres.

   5. BOOZEPlace behoudt zich evenwel het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant.

Back to Top